Samarbejde med Itch

Handelsbetingelser

Herunder finder du de generelle handelsbetingelser for et samarbejde med Itch Marketing. Samarbejdet tager udgangspunkt i et fremsendt tilbud og en henvisning til denne side med handelsbetingelser. 

Tilbud

1.1 Gyldighed

Når du modtager et tilbud anses som et åbent tilbud til forhandling, og der er ikke indgået en gyldig, forpligtende aftale mellem parterne før der foreligger en gensidigt underskrevet samarbejdsaftale eller en underskreven kontrakt via en online tjeneste.

Oplægget er gældende fra den i tilbuddet angivne dato og en måned frem.

Er der spørgsmål til indhold i oplægget, ønsker til tilpasninger eller lign. står vi klar til at besvare dem.

1.2 Tilpasninger

Oplægget anses som en foreløbig vurdering af de gensidigt diskuterede emner og
arbejdsopgaver med en vurdering af arbejdsopgaver, arbejdstimer og arbejdsomfang. Oplægget kan til enhver tid revideres og ændres, så det bedst muligt opfylder jeres behov og ønsker.

De endelige prisfastsættelser i en gyldig samarbejdsaftale kan være genstand for ændringer ud fra kundens ønsker og behov, ændret arbejdsomfang, nye indsigter m.m.

Itch forbeholder sig således retten til at foretage ændringer i oplægget indtil der foreligger en underskrevet samarbejdsaftale, ligesom kunden til enhver tid kan afvise tilbuddet i prisoverslaget.

1.3 Tredjepartssystemer, plugins og temaer

I forbindelse med vores tilbud ønsker vi at gøre det klart for vores kunder, at eventuelle tredjepartssystemer, plugins, temaer eller tilsvarende ikke er inkluderet som standard, medmindre de specifikt er angivet i det individuelle tilbud, vi har fremlagt.

Vi kan tilbyde rådgivning, integration eller support i forbindelse med disse elementer, men det er vigtigt at bemærke, at de ikke udgør en automatisk del af vores standardtjenester. Hvis der er behov for tredjepartssystemer eller andet, vil vi gerne diskutere mulighederne med vores kunder og inkludere dem i tilbuddet i overensstemmelse med deres behov og ønsker.

Det er vores mål at levere klare og gennemsigtige services, og vi opfordrer vores kunder til at kontakte os for at afklare eventuelle spørgsmål eller anmodninger om tilpasninger i forhold til tredjepartssystemer, plugins eller temaer, der ønskes inkluderet i projekterne.

Samarbejdsaftale

1. Aftalevilkår

Efter en gensidig dialog og aftale mellem kunden og Itch Marketing, følger i dette dokument en samarbejdsaftale, der fastsætter rammerne og vilkårene i aftalen.

Aftalen er nærmere beskrevet i jeres tilbud. Ved levering af det aftalte produkt følger Itch Marketing nedenstående bestemmelser, som kun kan fraviges ved skriftlig aftale.

Aftalen tager udgangspunkt i et tidligere fremlagt tilbud. Tilbuddets indhold er defineret på baggrund af en række møder mellem kunden og Itch Marketing.

De endelige aftalevilkår, arbejdsopgaver og forpligtelser vil blive beskrevet i gennem enten dit tilbud eller den konkrete samarbejdsaftale, som du har modtaget.

2. Levering

Projektet og de tilhørende ydelser og produkter anses først som leveret, når de angivne leverancer er overgivet til kunden. Kunden kan som standard løbende og 1 måned efterfølgende komme med fejl, rettelser og indsigelser i forhold til den indgåede aftale, med mindre andet er aftalt.

Disse fejl og rettelser kan indsendes til Itch Marketing og rettes som en del af aftalevilkårene. Det vil sige, at Itch Marketing forpligter sig til at udføre opgaverne i henhold til aftalens rammer. Finder dette ikke sted, accepterer Itch Marketing ved underskrift af samarbejdsaftalen, at den ikke er berettiget til honoraret.

Itch Marketing stiller sig ikke til ansvar for services og funktionaliteter leveret af tredjeparter (så som underleverandør, værktøjer og software). Itch Marketing har såvidt muligt introduceret kunden for mulighederne fra tredjeparten. Men det er ene og alene kundens eget ansvar at sikre sig, at alle forudsætninger, services og funktionaliteter fra tredjeparten er opfyldt inden underskrift af denne aftale.

Er kunden i tvivl om, hvorvidt alle services og funktionaliteter fra tredjeparten er opfyldt, kan kunden til enhver tid før aftaleindgåelse tage kontakt til Itch Marketing.

Aftalen påbegyndes efter underskrevet kontrakt og opsættes hurtigst muligt herefter, inden for en rimelig tidsgrænse eller efter de i aftalens accepterede tidsrammer.

3. Tids- og projektplan

En defineret projektplan med angivne arbejdsopgaver og tidsfrister er grundlaget for tidsrammen og leveringsfristen i nærværende aftale.

Ved indgåelse af aftalen, vil en detaljeret tids- og projektplan, samt en konkret beskrivelse af de enkelte arbejdsopgaver til enhver tid være tilstede og til rådighed for kunden.

Projektplanen oprettes så snart en aftale er underskrevet.

Begge parter har retten til at kræve forlængelse af deadlines, hvis den anden part ikke har overholdt de gensidigt aftalte deadlines.

Begge parter forpligter sig til tydeligt at indikere eventuelle forhindringer, der kan forlænge de gensidigt aftalte tidsfrister.

Måtte en deadline skride pga. kunden ikke lever op til de frister, der er fastsat i projektplanen, og samtidig ikke informerer os om forsinkelserne, så forbeholder vi os retten til at slutfakturere projektet ved den fastsatte dato for deadline.

4. Månedlig samarbejdsaftale

Ved vores månedlige samarbejdsaftaler fastsættes et specifikt antal timer, som vi benytter hver måned. Hvis kunden ikke har overleveret nok opgaver til at vi kan bruge alle timer, så rykkes disse til næste måned.

Vi vil i samme ombæring være proaktive med forslag til opgaver hvortil timerne kan benyttes. Opsparede timer kan rykkes i et max af 3 måneder.

5. Betalingsbetingelser

Ved betaling for enkeltstående projekter påfalder betaling i to rater, med mindre andet er aftalt. 1. rate påfalder ved underskrift af samarbejdsaftale, mens 2. rate påfalder ved endelig levering af de aftalte leverancer.

Ved betaling for fortløbende, månedlige abonnementsaftaler påfalder betaling ved månedlig overførsel. Betalingen opkræves ultimo måned.

Ved betaling for tilkøbte konsulenttimer, klippekort, ad hoc opgaver og lignende, der ikke følger en allerede underskrevet aftale, påfalder betaling forud for levering af de aftalte ydelser og produkter.

Ved betaling for værktøjer, software og underleverandører, hvor betaling ikke tilfalder Itch Marketing, følger betalingsbetingelserne til enhver tid de hos tredjeparten angivne handelsbetingelser.

Betalingsfristen for fakturering er som udgangspunkt otte dage, med mindre andet er individuelt aftalt med kunden.

Betalingsmetoden er bankoverførsel til følgende konto:

Bank: Djurslands Bank
Reg.nr.: 7320
Kontonr.: 1785687
SWIFT: DJURDK22
IBAN: DK5173200001785687

6. Ophavsret

Ved opgaver, der resulterer i ophavsret, som for eksempel grafik og tekstproduktion, udarbejdet af Itch Marketing for kunden, erhverver kunden sig fuld ophavsret, når kunden har betalt det fulde honorar.

7. Tavshedspligt og fortrolighed

Parterne forpligter sig til at behandle samtlige oplysninger, som er givet vedrørende den anden parts virksomhed, som fortrolige oplysninger. Forpligtelsen gælder uden tidsbegrænsning og omfatter tillige fortrolighed om indholdet af denne rammeaftale med tilhørende bilag, der måtte blive vedhæftet.

I denne sammenhæng tilbyder Itch Marketing således at underskrive en fortrolighedserklæring (også kaldet NDA).

Specifikt for indeværende aftale gælder det således overdragelse af adgang til kundens platforme samt indsigt i kundedata, som anvendes som grundlag til de ydelser og produkter, som Itch Marketing leverer. Itch Marketing forpligter sig til at behandle disse data i overensstemmelse med GDPR og ansvaret som databehandler.

I denne sammenhæng forpligter Itch Marketing sig således til at underskrive en databehandleraftale.

8. Godkendelse af udførte opgaver

Ansvaret for, at materialet er i overensstemmelse med den indgåede aftale, påhviler Itch Marketing. Itch Marketing er for mangler eller forsinkelser ansvarlig efter dansk rets almindelige regler.

Itch Marketings erstatningsansvar reguleres af dansk rets almindelige regler, idet ansvar dog i alle tilfælde er betinget af culpa, udvist af Itch Marketings medarbejdere eller andre parter, som Itch Marketing har anvendt til en opgaves løsning. Dog hæfter Itch Marketing ikke for indirekte tab af nogen art.

9. Ændringer

Ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale er kun gyldige, såfremt de er skriftligt godkendt af begge parter som tillæg til aftalen. Ændringer til en fast aftale (retainer) kan, såfremt det godkendes af begge parter, ske fra starten af den næstkommende måned. 

10. Bindingsperiode eller opsigelsesperiode

Ved aftaler, der er indgået som abonnementsaftale eller med en fast, kontinuerlig leverance af ydelser eller produkter, accepterer kunden, med mindre andre er aftalt, en opsigelsesperiode, der hedder løbende måned plus 1 måned. Opsigelse kan ske fra begge parter.

11. Underskrift

Din underskrift er gennemført online via HubSpots værktøj til underskrift eller via print. Ønsker du dokumentation på tidspunkt for underskrift, kan dette altid udleveres efter forespørgsel.